Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 20.410.018 20.762.977
Tekuća sredstva 9.666.339 11.612.597
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 266.661 631.463
Aktivna vremenska razgraničenja 3 15.731
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 30.076.357 32.375.574
Pasiva
Kapital 23.595.856 23.133.967
Osnovni kapital 18.473.634 18.473.634
Rezerve 457.840 390.177
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 4.664.382 4.270.156
Rezervisanja 322.434 269.605
Dugoročne obaveze 1.053.010 1.415.337
Kratkoročne obaveze 5.105.057 7.556.665
Pasivna vremenska razgraničenja 800 32.711
Poslovna pasiva 30.076.357 32.375.574
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 24.386.843 23.367.186
EBITDA 3.111.959 3.202.362
Amortizacija 2.533.036 1.643.587
EBIT 578.923 1.558.775
Rashodi kamata 11.814 49.021
Dobitak prije poreza 567.109 1.509.754
Porezi iz dobitka -24.489 178.452
Neto dobitak 591.598 1.331.302
Prosječan broj zaposlenih 369,67 372,33
Prihod po zaposlenom 65.969,22 62.759,34
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 28.922.878 25.610.456
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 25.558.327 21.701.720
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 3.364.551 3.908.736
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 33.616 90.777
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.383.510 3.999.485
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -2.349.894 -3.908.708
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.346.996
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.321.287 2.047.273
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.321.287 299.723
Ukupni prilivi gotovine 28.956.494 28.048.229
Ukupni odlivi gotovine 29.263.124 27.748.478
Neto priliv (odliv) gotovine -306.630 299.751
Gotovina na početku obračunskog perioda 631.463 361.932
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 1.857 1.849
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 60.029 32.069
Gotovina na kraju obračunskog perioda 266.661 631.463