Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2005 2004
Aktiva
Stalna sredstva 1.191.746 1.384.630
Tekuća sredstva 435.003 419.553
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 31.063 421
Aktivna vremenska razgraničenja 722.456 454.882
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.594.688 2.504.548
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 1.947.962 589.803
Rezerve
Revalorizacione rezerve 183.976
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 93.270 1.250.186
Kratkoročne obaveze 2.501.418 1.254.362
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.594.688 2.504.548
Skraćeni bilans uspjeha 2005 2004
Prihod od prodaje 951.750 879.935
EBITDA -53.807 -27.808
Amortizacija 141.739 155.194
EBIT -195.546 -183.002
Rashodi kamata
Dobitak prije poreza -205.889 -711.773
Porezi iz dobitka
Neto dobitak
Prosječan broj zaposlenih 80,00 81,00
Prihod po zaposlenom 11.896,88 10.863,40
Skraćeni bilans novčanih tokova 2005 2004
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda