Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MEHA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.874 771
Tekuća sredstva 250.474 320.161
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 8.001 12.689
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 252.348 320.932
Pasiva
Kapital 161.059 229.047
Osnovni kapital 1.223.089 1.223.089
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 159.529 159.529
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 91.289 91.885
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 252.348 320.932
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -67.613 -45.093
Amortizacija 375 345
EBIT -67.988 -45.438
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -67.988 -45.438
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -67.988 -45.438
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 65.000 77.050
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 69.688 68.198
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -4.688 8.852
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 65.000 77.050
Ukupni odlivi gotovine 69.688 68.198
Neto priliv (odliv) gotovine -4.688 8.852
Gotovina na početku obračunskog perioda 12.689 3.837
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 8.001 12.689

Skraćeni finansijski pokazatelji [MEHA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0556
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,3387
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1317
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,9872
Tržišna kapitalizacija 159.002
Prinos na aktivu (ROA) -23,72%
Prinos na kapital (ROE) -34,86%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod