Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2005 2004
Aktiva
Stalna sredstva 5.939.263 5.939.262
Tekuća sredstva 772.274 969.685
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 42.974 2.241
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 6.711.537 6.908.947
Pasiva
Kapital 3.885.594 3.942.506
Osnovni kapital 6.683.620 6.683.620
Rezerve
Revalorizacione rezerve 3.496.461 3.496.461
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 74.366 74.366
Dugoročne obaveze 857.664 857.664
Kratkoročne obaveze 1.893.913 2.034.411
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 6.711.537 6.908.947
Skraćeni bilans uspjeha 2005 2004
Prihod od prodaje 829.224 89.729
EBITDA -48.650 -282.854
Amortizacija 46.512
EBIT -329.366
Rashodi kamata
Dobitak prije poreza -295.303
Porezi iz dobitka
Neto dobitak
Prosječan broj zaposlenih 35,10 91,00
Prihod po zaposlenom 23.624,62 986,03
Skraćeni bilans novčanih tokova 2005 2004
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda