Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 583.194 5.360.880
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 548.526 5.293.071
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 7.378.505 4.058.006
Poslovna aktiva 7.961.699 9.418.886
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 7.961.699 9.418.886
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 7.961.699 9.418.886
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 1.056
EBITDA 0 0
Amortizacija 0 0
EBIT 0 0
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 0 0
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak
Prosječan broj zaposlenih 2,00
Prihod po zaposlenom 528,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 76.829 252.687
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 219.414 439.738
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -142.585 -187.051
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 3.008.583
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 3.008.583
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.601.960
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -4.601.960 0
Ukupni prilivi gotovine 76.829 3.261.270
Ukupni odlivi gotovine 4.821.374 439.738
Neto priliv (odliv) gotovine -4.744.545 2.821.532
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.293.071 2.471.539
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 548.526 5.293.071