Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 1.255.142 1.038.191
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 163.712 204.319
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.255.142 1.038.191
Pasiva
Kapital 467.838 249.132
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 525.616 249.132
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 787.304 789.059
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.255.142 1.038.191
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 157.110
EBITDA -57.778 93.845
Amortizacija 0 0
EBIT -57.778 93.845
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -57.778 93.845
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -57.778 93.845
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.534 185.187
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 59.141 78.452
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -40.607 106.735
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 18.534 185.187
Ukupni odlivi gotovine 59.141 78.452
Neto priliv (odliv) gotovine -40.607 106.735
Gotovina na početku obračunskog perioda 204.319 97.584
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 163.712 204.319

Skraćeni finansijski pokazatelji [LSNA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0730
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5908
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -5,04%
Prinos na kapital (ROE) -16,12%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod