Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
LSNA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 1.038.191 1.487.141
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 204.319 97.584
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.038.191 1.487.141
Pasiva
Kapital 249.132 696.748
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 249.132 731.551
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 789.059 790.393
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.038.191 1.487.141
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 157.110 108.600
EBITDA 93.845 50.245
Amortizacija 0 0
EBIT 93.845 50.245
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 93.845 50.245
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 93.845 50.245
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 185.187 225.184
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 78.452 152.957
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 106.735 72.227
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 185.187 225.184
Ukupni odlivi gotovine 78.452 152.957
Neto priliv (odliv) gotovine 106.735 72.227
Gotovina na početku obračunskog perioda 97.584 25.357
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 204.319 97.584

Skraćeni finansijski pokazatelji [LSNA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1185
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3146
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 7,43%
Prinos na kapital (ROE) 19,84%
Neto marža 59,73%
EBITDA marža 59,73%
Ukupan prihod 161.860