Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 1.074.822 1.255.142
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 78.631 163.712
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 1.074.822 1.255.142
Pasiva
Kapital 376.420 467.838
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 465.361 525.616
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 698.402 787.304
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.074.822 1.255.142
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -88.941 -57.778
Amortizacija 0 0
EBIT -88.941 -57.778
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -88.941 -57.778
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -88.941 -57.778
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 299.163 18.534
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 384.244 59.141
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -85.081 -40.607
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 299.163 18.534
Ukupni odlivi gotovine 384.244 59.141
Neto priliv (odliv) gotovine -85.081 -40.607
Gotovina na početku obračunskog perioda 163.712 204.319
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 78.631 163.712

Skraćeni finansijski pokazatelji [LSNA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1123
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4754
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -7,63%
Prinos na kapital (ROE) -21,07%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 21.615