Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
LIVN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 292.627 366.373
Tekuća sredstva 104.272 108.014
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 12.895 625
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 396.899 474.387
Pasiva
Kapital 38.740 135.950
Osnovni kapital 1.181.915 1.181.915
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 7.567 3.202
Dugoročne obaveze 65.220 111.017
Kratkoročne obaveze 285.372 224.218
Pasivna vremenska razgraničenja 1.682 1.683
Poslovna pasiva 396.899 474.387
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 332.712 357.046
EBITDA -5.182 24.504
Amortizacija 87.380 91.457
EBIT -92.562 -66.953
Rashodi kamata 4.648 9.899
Dobitak prije poreza -97.210 -76.852
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -97.210 -76.852
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 370.995 390.540
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 306.138 356.961
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 64.857 33.579
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 230.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 52.587 282.593
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -52.587 -52.593
Ukupni prilivi gotovine 370.995 620.540
Ukupni odlivi gotovine 358.725 639.554
Neto priliv (odliv) gotovine 12.270 -19.014
Gotovina na početku obračunskog perioda 625 19.639
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 12.895 625

Skraćeni finansijski pokazatelji [LIVN-R-A]

P/S 0,3908
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0822
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,3374
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0328
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 3,3560
Tržišna kapitalizacija 130.011
Prinos na aktivu (ROA) -22,31%
Prinos na kapital (ROE) -111,29%
Neto marža -29,22%
EBITDA marža -1,56%
Ukupan prihod 317.542