Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KSIK-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 257.479 272.086
Tekuća sredstva 4.371 9.756
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 11 1.136
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 261.850 281.842
Pasiva
Kapital 167.406 182.840
Osnovni kapital 726.477 726.477
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 94.444 99.002
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 261.850 281.842
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -185 -5.167
Amortizacija 14.607 14.607
EBIT -14.792 -19.774
Rashodi kamata 642 25
Dobitak prije poreza -15.434 -19.799
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -15.434 -19.799
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 18.692 16.683
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 19.817 18.992
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.125 -2.309
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.800
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.800
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 21.492 16.683
Ukupni odlivi gotovine 22.617 18.992
Neto priliv (odliv) gotovine -1.125 -2.309
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.136 3.445
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 11 1.136

Skraćeni finansijski pokazatelji [KSIK-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0317
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -4,4160
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3439
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4071
Tržišna kapitalizacija 68.156
Prinos na aktivu (ROA) -5,68%
Prinos na kapital (ROE) -8,81%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 26.777