Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KRJL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 20.917.430 20.906.769
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 13.906 16.391
Aktivna vremenska razgraničenja 60
Gubitak iznad visine kapitala 10.441.923 10.428.069
Poslovna aktiva 31.359.353 31.334.838
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 31.359.353 31.334.838
Pasivna vremenska razgraničenja 80 80
Poslovna pasiva 31.359.353 31.334.838
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -13.296 -232.322
Amortizacija 0 0
EBIT -13.296 -232.322
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -13.296 -232.322
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -13.296 -232.322
Prosječan broj zaposlenih 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 98.303 287.681
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 100.788 277.099
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -2.485 10.582
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 98.303 287.681
Ukupni odlivi gotovine 100.788 277.099
Neto priliv (odliv) gotovine -2.485 10.582
Gotovina na početku obračunskog perioda 16.391 5.809
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 13.906 16.391

Skraćeni finansijski pokazatelji [KRJL-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0022
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -178,1214
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 2.368.302
Prinos na aktivu (ROA) -0,04%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 103.237