Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 20.922.533 20.917.430
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 9.272 13.906
Kratkoročna razgraničenja 60 60
Gubitak iznad visine kapitala 10.475.880 10.441.923
Bilansna aktiva 31.398.413 31.359.353
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 31.398.413 31.359.353
Kratkoročna razgraničenja 80 80
Bilansna pasiva 31.398.413 31.359.353
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -37.959 -13.296
Amortizacija 0 0
EBIT -37.959 -13.296
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -37.959 -13.296
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -37.959 -13.296
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 75.689 98.303
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 80.323 100.788
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -4.634 -2.485
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 75.689 98.303
Ukupni odlivi gotovine 80.323 100.788
Neto priliv (odliv) gotovine -4.634 -2.485
Gotovina na početku obračunskog perioda 13.906 16.391
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 9.272 13.906

Skraćeni finansijski pokazatelji [KRJL-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0063
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,5998
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 60.726
Prinos na aktivu (ROA) -0,12%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 57.319