Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KRIS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva 4.148.005 4.272.918
Tekuća sredstva 2.237.190 1.713.955
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 320 975
Aktivna vremenska razgraničenja 1.039
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 6.385.195 5.986.873
Pasiva
Kapital 4.040.324 3.726.412
Osnovni kapital 7.059.006 7.059.006
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 975.535 661.623
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 339.025 378.551
Kratkoročne obaveze 2.005.846 1.881.910
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 6.385.195 5.986.873
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 7.616 181.670
EBITDA 496.569 591.615
Amortizacija 124.912 125.285
EBIT 371.657 466.330
Rashodi kamata 17.608 14.352
Dobitak prije poreza 354.049 451.978
Porezi iz dobitka 40.137 46.079
Neto dobitak 313.912 405.899
Prosječan broj zaposlenih 8,00 9,00
Prihod po zaposlenom 952,00 20.185,56
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 916.310 1.290.139
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 219.063 711.902
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 697.247 578.237
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 12 100.041
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 612.537 31.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -612.525 69.041
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 250.300 167.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 335.677 815.090
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -85.377 -648.090
Ukupni prilivi gotovine 1.166.622 1.557.180
Ukupni odlivi gotovine 1.167.277 1.557.992
Neto priliv (odliv) gotovine -655 -812
Gotovina na početku obračunskog perioda 975 1.787
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 320 975

Skraćeni finansijski pokazatelji [KRIS-R-A]

P/S 46,3433
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0445
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1,1244
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5724
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0874
Tržišna kapitalizacija 352.950
Prinos na aktivu (ROA) 5,07%
Prinos na kapital (ROE) 8,08%
Neto marža 4.121,74%
EBITDA marža 6.520,08%
Ukupan prihod 743.771