Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 546.995 620.930
Tekuća sredstva 517.424 488.602
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 82.697 64.827
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 1.064.419 1.109.532
Pasiva
Kapital 588.613 542.295
Osnovni kapital 295.195 295.195
Rezerve 209.644 209.644
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 83.774 37.456
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 25.372 77.307
Kratkoročne obaveze 450.434 489.930
Kratkoročna razgraničenja 117.682 144.991
Bilansna pasiva 1.064.419 1.109.532
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 1.648.629 1.480.056
EBITDA 168.170 147.033
Amortizacija 107.644 110.740
EBIT 60.526 36.293
Rashodi kamata 9.062 12.592
Dobitak prije poreza 51.464 23.701
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 51.464 23.701
Prosječan broj zaposlenih 59,00 58,00
Prihod po zaposlenom 27.942,86 25.518,21
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.952.405 1.828.257
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.789.934 1.696.233
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 162.471 132.024
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 14.750 746
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 36.190
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -21.440 746
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 123.161 208.208
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -123.161 -208.208
Ukupni prilivi gotovine 1.967.155 1.829.003
Ukupni odlivi gotovine 1.949.285 1.904.441
Neto priliv (odliv) gotovine 17.870 -75.438
Gotovina na početku obračunskog perioda 64.827 140.265
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 82.697 64.827

Skraćeni finansijski pokazatelji [KPPL-R-A]

P/S 0,1898
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1743
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 6,0801
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,9940
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5316
Tržišna kapitalizacija 312.907
Prinos na aktivu (ROA) 4,73%
Prinos na kapital (ROE) 9,10%
Neto marža 3,12%
EBITDA marža 10,20%
Ukupan prihod 1.770.891