Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 2.176.208 1.956.802
Tekuća sredstva 1.063.976 1.047.935
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 631.867 542.733
Aktivna vremenska razgraničenja 4.971 4.031
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.240.184 3.004.737
Pasiva
Kapital 2.715.388 2.634.800
Osnovni kapital 1.572.533 1.572.533
Rezerve 194.647 193.817
Revalorizacione rezerve 696.849 698.471
Neraspoređeni dobitak 251.359 169.979
Rezervisanja 57.255 38.709
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 467.541 331.228
Pasivna vremenska razgraničenja 326.940 236.671
Poslovna pasiva 3.240.184 3.004.737
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 1.810.705 1.625.717
EBITDA 239.586 166.831
Amortizacija 146.635 141.730
EBIT 92.951 25.101
Rashodi kamata 1.087 2.745
Dobitak prije poreza 91.864 22.356
Porezi iz dobitka 9.203 5.753
Neto dobitak 82.661 16.603
Prosječan broj zaposlenih 52,00 50,00
Prihod po zaposlenom 34.821,25 32.514,34
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.374.126 2.041.575
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.997.011 1.856.879
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 377.115 184.696
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 21.944 9.054
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 275.900 112.854
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -253.956 -103.800
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 34.025 29.693
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -34.025 -29.693
Ukupni prilivi gotovine 2.396.070 2.050.629
Ukupni odlivi gotovine 2.306.936 1.999.426
Neto priliv (odliv) gotovine 89.134 51.203
Gotovina na početku obračunskog perioda 542.733 491.530
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 631.867 542.733

Skraćeni finansijski pokazatelji [KPMG-R-A]

P/S 0,8685
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0526
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 19,0239
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,7268
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5791
Tržišna kapitalizacija 1.572.533
Prinos na aktivu (ROA) 2,65%
Prinos na kapital (ROE) 3,09%
Neto marža 4,57%
EBITDA marža 13,23%
Ukupan prihod 1.881.093