Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KOOP-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 184.582 184.698
Tekuća sredstva 10.176 9.769
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 158 696
Aktivna vremenska razgraničenja 105
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 194.758 194.467
Pasiva
Kapital 176.197 174.845
Osnovni kapital 169.644 169.644
Rezerve 4.103 4.103
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 2.450 1.098
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 18.561 19.622
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 194.758 194.467
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 1.619 770
Amortizacija 117 116
EBIT 1.502 654
Rashodi kamata 0 13
Dobitak prije poreza 1.502 641
Porezi iz dobitka 150 65
Neto dobitak 1.352 576
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.450 16.300
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.988 15.725
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -538 575
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 15.450 16.300
Ukupni odlivi gotovine 15.988 15.725
Neto priliv (odliv) gotovine -538 575
Gotovina na početku obračunskog perioda 696 121
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 158 696

Skraćeni finansijski pokazatelji [KOOP-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0080
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 50,1905
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0386
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3851
Tržišna kapitalizacija 67.858
Prinos na aktivu (ROA) 0,69%
Prinos na kapital (ROE) 0,77%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 17.972