Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KOOP-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 184.698 184.815
Tekuća sredstva 9.769 8.994
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 696 121
Aktivna vremenska razgraničenja 105 105
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 194.467 193.809
Pasiva
Kapital 174.845 174.269
Osnovni kapital 169.644 169.644
Rezerve 4.103 4.103
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.098 522
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 19.622 19.540
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 194.467 193.809
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 4.082
EBITDA 770 1.652
Amortizacija 116 117
EBIT 654 1.535
Rashodi kamata 13 1.322
Dobitak prije poreza 641 213
Porezi iz dobitka 65 198
Neto dobitak 576 15
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 4.082,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 16.300 20.579
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.725 20.529
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 575 50
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 16.300 20.579
Ukupni odlivi gotovine 15.725 20.529
Neto priliv (odliv) gotovine 575 50
Gotovina na početku obračunskog perioda 121 71
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 696 121

Skraćeni finansijski pokazatelji [KOOP-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0034
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 117,8083
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0307
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3881
Tržišna kapitalizacija 67.858
Prinos na aktivu (ROA) 0,30%
Prinos na kapital (ROE) 0,33%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 16.500