Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 176.150 187.809
Tekuća sredstva 96.665 95.049
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 937 768
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 272.815 282.858
Pasiva
Kapital 183.902 69.432
Osnovni kapital 136.181 136.181
Rezerve 1.186 1.186
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 161.207 4.503
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 156.704
Kratkoročne obaveze 88.913 56.722
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 272.815 282.858
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 163.859 124.646
EBITDA -29.862 -54.876
Amortizacija 11.658 12.868
EBIT -41.520 -67.744
Rashodi kamata 714 0
Dobitak prije poreza -42.234 -67.744
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -42.234 -67.744
Prosječan broj zaposlenih 13,00 14,00
Prihod po zaposlenom 12.604,54 8.903,29
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 187.324 163.899
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 187.155 181.384
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 169 -17.485
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 187.324 163.899
Ukupni odlivi gotovine 187.155 181.384
Neto priliv (odliv) gotovine 169 -17.485
Gotovina na početku obračunskog perioda 768 18.253
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 937 768

Skraćeni finansijski pokazatelji [KOMR-R-A]

P/S 0,8394
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,3101
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,2567
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3504
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,7479
Tržišna kapitalizacija 137.543
Prinos na aktivu (ROA) -15,20%
Prinos na kapital (ROE) -33,34%
Neto marža -25,77%
EBITDA marža -18,22%
Ukupan prihod 165.102