Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KOMR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 200.677 210.084
Tekuća sredstva 217.104 198.810
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 18.253 8.888
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 417.781 408.894
Pasiva
Kapital 137.575 136.095
Osnovni kapital 136.181 136.181
Rezerve 1.120 992
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 4.717 3.365
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 156.704 156.704
Kratkoročne obaveze 123.502 116.095
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 417.781 408.894
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 525.921 511.370
EBITDA 14.739 15.107
Amortizacija 12.840 12.228
EBIT 1.899 2.879
Rashodi kamata 417 1.993
Dobitak prije poreza 1.482 886
Porezi iz dobitka 148 89
Neto dobitak 1.334 797
Prosječan broj zaposlenih 31,00 34,00
Prihod po zaposlenom 16.965,19 15.040,29
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 537.031 534.555
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 514.673 518.230
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 22.358 16.325
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 12.993 13.384
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -12.993 -13.384
Ukupni prilivi gotovine 537.031 534.555
Ukupni odlivi gotovine 527.666 531.614
Neto priliv (odliv) gotovine 9.365 2.941
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.888 5.947
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 18.253 8.888

Skraćeni finansijski pokazatelji [KOMR-R-A]

P/S 0,0909
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0098
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 35,8317
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0102
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3474
Tržišna kapitalizacija 47.800
Prinos na aktivu (ROA) 0,32%
Prinos na kapital (ROE) 0,97%
Neto marža 0,25%
EBITDA marža 2,80%
Ukupan prihod 538.437