Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KOMO-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
KOMO-R-A 201527.6.2016.219.5010,1350  31.12.2016.18.7.2016.15.7.2016.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 2.411.970 2.518.846
Tekuća sredstva 1.785.497 2.297.650
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 619.725 1.074.730
Aktivna vremenska razgraničenja 16.239 64.102
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.197.467 4.816.496
Pasiva
Kapital 3.350.033 4.024.653
Osnovni kapital 1.626.421 1.626.421
Rezerve 516.828 516.828
Revalorizacione rezerve 892.228 892.228
Neraspoređeni dobitak 989.176 989.176
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 847.434 791.843
Pasivna vremenska razgraničenja 69.964 75.000
Poslovna pasiva 4.197.467 4.816.496
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 2.722.943 3.550.178
EBITDA -414.464 173.730
Amortizacija 259.290 156.302
EBIT -673.754 17.428
Rashodi kamata 866 3
Dobitak prije poreza -674.620 17.425
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -674.620 17.425
Prosječan broj zaposlenih 318,00 285,00
Prihod po zaposlenom 8.562,71 12.456,76
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.103.616 3.953.488
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.540.621 3.959.606
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -437.005 -6.118
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 20.000
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 926.503
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -906.503
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 17.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 35.000 39.354
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -18.000 -39.354
Ukupni prilivi gotovine 3.120.616 3.973.488
Ukupni odlivi gotovine 3.575.621 4.925.463
Neto priliv (odliv) gotovine -455.005 -951.975
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.074.730 2.026.705
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 619.725 1.074.730

Skraćeni finansijski pokazatelji [KOMO-R-A]

P/S 0,0872
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,4148
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,3520
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,0598
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0709
Tržišna kapitalizacija 237.457
Prinos na aktivu (ROA) -14,97%
Prinos na kapital (ROE) -18,30%
Neto marža -24,78%
EBITDA marža -15,22%
Ukupan prihod 3.020.166