Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 548.068 680.270
Tekuća sredstva 990.971 848.372
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 537.880 371.743
Kratkoročna razgraničenja 1.546 3.476
Bilansna aktiva 1.539.039 1.528.642
Pasiva
Kapital 917.414 994.961
Osnovni kapital 363.611 363.611
Rezerve 32.232 30.996
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 521.571 600.354
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 133.916 236.425
Kratkoročne obaveze 487.709 297.256
Kratkoročna razgraničenja 32.556 38.100
Bilansna pasiva 1.539.039 1.528.642
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 2.597.149 2.503.727
EBITDA 155.711 189.792
Amortizacija 140.867 140.981
EBIT 14.844 48.811
Rashodi kamata 11.965 14.504
Dobitak prije poreza 2.879 34.307
Porezi iz dobitka 0 9.558
Neto dobitak 2.879 24.749
Prosječan broj zaposlenih 86,00 86,00
Prihod po zaposlenom 30.199,41 29.113,10
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.154.234 3.108.405
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.878.621 2.915.970
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 275.613 192.435
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 10.530 10.556
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -10.530 -10.556
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 98.946 95.357
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -98.946 -95.357
Ukupni prilivi gotovine 3.154.234 3.108.405
Ukupni odlivi gotovine 2.988.097 3.021.883
Neto priliv (odliv) gotovine 166.137 86.522
Gotovina na početku obračunskog perioda 371.743 285.221
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 537.880 371.743

Skraćeni finansijski pokazatelji [KMTB-R-A]

P/S 0,3654
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0079
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 329,6369
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,5231
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,0345
Tržišna kapitalizacija 949.025
Prinos na aktivu (ROA) 0,19%
Prinos na kapital (ROE) 0,30%
Neto marža 0,11%
EBITDA marža 6,00%
Ukupan prihod 2.739.049