Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KMTB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 811.496 572.579
Tekuća sredstva 854.385 664.864
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 285.221 160.562
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.665.881 1.237.443
Pasiva
Kapital 970.212 860.511
Osnovni kapital 363.611 363.611
Rezerve 25.511 23.265
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 581.090 473.635
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 335.370 141.470
Kratkoročne obaveze 360.299 235.462
Pasivna vremenska razgraničenja 43.644
Poslovna pasiva 1.665.881 1.237.443
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 2.417.677 2.230.035
EBITDA 255.187 148.933
Amortizacija 122.373 96.843
EBIT 132.814 52.090
Rashodi kamata 14.868 7.188
Dobitak prije poreza 117.946 44.902
Porezi iz dobitka 8.245 0
Neto dobitak 109.701 44.902
Prosječan broj zaposlenih 82,00 81,00
Prihod po zaposlenom 29.483,87 27.531,30
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.869.131 2.547.843
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.666.163 2.589.950
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 202.968 -42.107
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 356.444 235.091
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -356.444 -235.091
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 499.968
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 221.833 58.530
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 278.135 -58.530
Ukupni prilivi gotovine 3.369.099 2.547.843
Ukupni odlivi gotovine 3.244.440 2.883.571
Neto priliv (odliv) gotovine 124.659 -335.728
Gotovina na početku obračunskog perioda 160.562 496.290
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 285.221 160.562

Skraćeni finansijski pokazatelji [KMTB-R-A]

P/S 0,3925
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,3017
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 8,6510
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,6683
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,9782
Tržišna kapitalizacija 949.025
Prinos na aktivu (ROA) 7,56%
Prinos na kapital (ROE) 11,98%
Neto marža 4,54%
EBITDA marža 10,56%
Ukupan prihod 2.603.003