Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KMNG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 916.173 1.798.722
Tekuća sredstva 1.269.571 289.415
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 10.043 20.757
Aktivna vremenska razgraničenja 1.014.153
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.185.744 2.088.137
Pasiva
Kapital 129.358 1.034.653
Osnovni kapital 1.866.509 1.866.509
Rezerve
Revalorizacione rezerve 274.201
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 289.069 304.525
Dugoročne obaveze 1.490.288 471.973
Kratkoročne obaveze 277.029 276.986
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.185.744 2.088.137
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 913.062 952.472
EBITDA -662.651 595
Amortizacija 56.028 54.701
EBIT -718.679 -54.106
Rashodi kamata 4.009 6.485
Dobitak prije poreza -722.688 -60.591
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -722.688 -60.591
Prosječan broj zaposlenih 49,00 48,00
Prihod po zaposlenom 18.633,92 19.843,17
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.087.307 1.199.066
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.086.771 1.181.368
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 536 17.698
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 11.250 8.847
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -11.250 -8.847
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.087.307 1.199.066
Ukupni odlivi gotovine 1.098.021 1.190.215
Neto priliv (odliv) gotovine -10.714 8.851
Gotovina na početku obračunskog perioda 20.757 11.906
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 10.043 20.757

Skraćeni finansijski pokazatelji [KMNG-R-A]

P/S 0,3066
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,3872
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,3874
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0693
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 2,1644
Tržišna kapitalizacija 279.976
Prinos na aktivu (ROA) -33,82%
Prinos na kapital (ROE) -124,17%
Neto marža -79,15%
EBITDA marža -72,57%
Ukupan prihod 958.953