Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 5.111.075 5.227.847
Tekuća sredstva 956.321 1.000.347
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 413.918 486.666
Kratkoročna razgraničenja 2.944 3.637
Bilansna aktiva 6.067.396 6.228.194
Pasiva
Kapital 2.431.834 2.431.051
Osnovni kapital 3.269.626 3.269.626
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 782 29.495
Rezervisanja 55.878 55.879
Dugoročne obaveze 2.831.594 2.982.899
Kratkoročne obaveze 748.090 758.365
Kratkoročna razgraničenja 162.543 189.779
Bilansna pasiva 6.067.396 6.228.194
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 3.419.765 3.446.084
EBITDA 361.367 386.765
Amortizacija 332.793 324.313
EBIT 28.574 62.452
Rashodi kamata 26.360 27.737
Dobitak prije poreza 2.214 34.715
Porezi iz dobitka 1.432 5.220
Neto dobitak 782 29.495
Prosječan broj zaposlenih 114,00 113,00
Prihod po zaposlenom 29.997,94 30.496,32
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.166.736 4.245.078
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.837.520 3.728.395
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 329.216 516.683
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 8.900
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 247.448 315.295
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -247.448 -306.395
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 150.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 154.516 198.128
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -154.516 -48.128
Ukupni prilivi gotovine 4.166.736 4.403.978
Ukupni odlivi gotovine 4.239.484 4.241.818
Neto priliv (odliv) gotovine -72.748 162.160
Gotovina na početku obračunskog perioda 486.666 324.506
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 413.918 486.666

Skraćeni finansijski pokazatelji [KMND-R-A]

P/S 0,0583
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0002
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 255,0476
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7438
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0820
Tržišna kapitalizacija 199.447
Prinos na aktivu (ROA) 0,01%
Prinos na kapital (ROE) 0,03%
Neto marža 0,02%
EBITDA marža 10,57%
Ukupan prihod 3.687.968