Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 5.227.847 5.276.302
Tekuća sredstva 1.000.347 872.558
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 486.666 324.506
Aktivna vremenska razgraničenja 3.637
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 6.228.194 6.148.860
Pasiva
Kapital 2.431.051 2.401.556
Osnovni kapital 3.269.626 3.269.626
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 29.495 53.410
Rezervisanja 55.879
Dugoročne obaveze 2.982.899 2.998.793
Kratkoročne obaveze 758.365 748.511
Pasivna vremenska razgraničenja 189.779 170.570
Poslovna pasiva 6.228.194 6.148.860
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 3.446.084 3.133.507
EBITDA 386.765 387.568
Amortizacija 324.313 307.348
EBIT 62.452 80.220
Rashodi kamata 27.737 23.792
Dobitak prije poreza 34.715 56.428
Porezi iz dobitka 5.220 3.018
Neto dobitak 29.495 53.410
Prosječan broj zaposlenih 113,00 108,00
Prihod po zaposlenom 30.496,32 29.013,95
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.245.078 3.893.578
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.728.395 3.454.028
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 516.683 439.550
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 8.900 1.755
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 315.295 46.366
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -306.395 -44.611
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 150.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 198.128 176.611
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -48.128 -176.611
Ukupni prilivi gotovine 4.403.978 3.895.333
Ukupni odlivi gotovine 4.241.818 3.677.005
Neto priliv (odliv) gotovine 162.160 218.328
Gotovina na početku obračunskog perioda 324.506 106.178
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 486.666 324.506

Skraćeni finansijski pokazatelji [KMND-R-A]

P/S 0,0579
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0090
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 6,7621
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7435
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0820
Tržišna kapitalizacija 199.447
Prinos na aktivu (ROA) 0,48%
Prinos na kapital (ROE) 1,22%
Neto marža 0,86%
EBITDA marža 11,22%
Ukupan prihod 3.657.209