Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KMNC-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.301.759 1.224.503
Tekuća sredstva 1.582.940 1.407.028
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 7.897 4.273
Aktivna vremenska razgraničenja 28.922 11.922
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.884.699 2.631.531
Pasiva
Kapital 246.167 240.448
Osnovni kapital 976.101 976.101
Rezerve 38.502 38.502
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 5.719
Rezervisanja 181.490 189.327
Dugoročne obaveze 1.553.921 1.378.276
Kratkoročne obaveze 903.121 823.480
Pasivna vremenska razgraničenja 32.556 18.026
Poslovna pasiva 2.884.699 2.631.531
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 1.364.484 1.147.463
EBITDA 162.445 69.392
Amortizacija 55.325 54.016
EBIT 107.120 15.376
Rashodi kamata 101.401 138.803
Dobitak prije poreza 5.719 -123.427
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 5.719 -123.427
Prosječan broj zaposlenih 42,00 44,00
Prihod po zaposlenom 32.487,71 26.078,70
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.463.333 1.155.630
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.283.695 1.646.429
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 179.638 -490.799
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 56.630
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -56.630 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.300.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 119.384 831.874
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -119.384 468.126
Ukupni prilivi gotovine 1.463.333 2.455.630
Ukupni odlivi gotovine 1.459.709 2.478.303
Neto priliv (odliv) gotovine 3.624 -22.673
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.273 26.946
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 7.897 4.273

Skraćeni finansijski pokazatelji [KMNC-R-A]

P/S 0,2861
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0059
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 68,2707
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2522
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,5861
Tržišna kapitalizacija 390.440
Prinos na aktivu (ROA) 0,21%
Prinos na kapital (ROE) 2,35%
Neto marža 0,42%
EBITDA marža 11,91%
Ukupan prihod 1.414.013