Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KMLN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 590.884 671.654
Tekuća sredstva 715.037 625.933
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 170.523 73.084
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.305.921 1.297.587
Pasiva
Kapital 1.117.068 1.063.626
Osnovni kapital 1.059.993 1.059.993
Rezerve 182
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 56.893 18.407
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 94.213 147.431
Kratkoročne obaveze 94.640 86.530
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.305.921 1.297.587
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 929.493 901.394
EBITDA 139.502 82.054
Amortizacija 82.456 53.322
EBIT 57.046 28.732
Rashodi kamata 3.604 10.325
Dobitak prije poreza 53.442 18.407
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 53.442 18.407
Prosječan broj zaposlenih 30,00 30,00
Prihod po zaposlenom 30.983,10 30.046,47
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.118.225 1.096.623
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.020.786 1.093.225
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 97.439 3.398
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.118.225 1.096.623
Ukupni odlivi gotovine 1.020.786 1.093.225
Neto priliv (odliv) gotovine 97.439 3.398
Gotovina na početku obračunskog perioda 73.084 69.686
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 170.523 73.084

Skraćeni finansijski pokazatelji [KMLN-R-A]

P/S 0,4048
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0504
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 7,0412
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0538
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3369
Tržišna kapitalizacija 376.298
Prinos na aktivu (ROA) 4,11%
Prinos na kapital (ROE) 4,90%
Neto marža 5,75%
EBITDA marža 15,01%
Ukupan prihod 933.151