Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KMLN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 604.648 590.884
Tekuća sredstva 761.342 715.037
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 325.867 170.523
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.365.990 1.305.921
Pasiva
Kapital 1.235.121 1.117.068
Osnovni kapital 1.059.993 1.059.993
Rezerve 2.854 182
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 172.274 56.893
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 42.824 94.213
Kratkoročne obaveze 88.045 94.640
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.365.990 1.305.921
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 929.889 929.493
EBITDA 196.579 139.502
Amortizacija 78.236 82.456
EBIT 118.343 57.046
Rashodi kamata 290 3.604
Dobitak prije poreza 118.053 53.442
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 118.053 53.442
Prosječan broj zaposlenih 30,00 30,00
Prihod po zaposlenom 30.996,30 30.983,10
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.303.414 1.118.225
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.148.070 1.020.786
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 155.344 97.439
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.303.414 1.118.225
Ukupni odlivi gotovine 1.148.070 1.020.786
Neto priliv (odliv) gotovine 155.344 97.439
Gotovina na početku obračunskog perioda 170.523 73.084
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 325.867 170.523

Skraćeni finansijski pokazatelji [KMLN-R-A]

P/S 0,4047
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1114
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 3,1875
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1652
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3047
Tržišna kapitalizacija 376.298
Prinos na aktivu (ROA) 8,84%
Prinos na kapital (ROE) 10,04%
Neto marža 12,70%
EBITDA marža 21,14%
Ukupan prihod 1.025.709