Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KLAS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 643.807 630.393
Tekuća sredstva 34.993 39.233
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 354 3.705
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 678.800 669.626
Pasiva
Kapital 198.740 269.120
Osnovni kapital 1.107.659 1.107.659
Rezerve
Revalorizacione rezerve 119.984 119.984
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 10.708
Kratkoročne obaveze 480.060 389.798
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 678.800 669.626
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 9.358 159.589
EBITDA -45.395 -224.542
Amortizacija 23.617 38.250
EBIT -69.012 -262.792
Rashodi kamata 1.054 21.001
Dobitak prije poreza -70.066 -283.793
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -70.066 -283.793
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 9.358,00 159.589,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 23.932 142.041
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 26.988 117.388
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -3.056 24.653
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2 4
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 2 4
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 297 22.872
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -297 -22.872
Ukupni prilivi gotovine 23.934 142.045
Ukupni odlivi gotovine 27.285 140.260
Neto priliv (odliv) gotovine -3.351 1.785
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.705 1.920
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 354 3.705

Skraćeni finansijski pokazatelji [KLAS-R-A]

P/S 7,1019
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0633
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,9485
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1794
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3344
Tržišna kapitalizacija 66.460
Prinos na aktivu (ROA) -10,39%
Prinos na kapital (ROE) -29,95%
Neto marža -748,73%
EBITDA marža -485,09%
Ukupan prihod 16.879