Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
JLLC-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 33.586.373 34.444.766
Tekuća sredstva 5.576.481 4.701.676
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 61.736 5.434
Aktivna vremenska razgraničenja 141.555 117.534
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 39.162.854 39.146.442
Pasiva
Kapital 20.415.558 20.445.060
Osnovni kapital 46.892.824 46.892.824
Rezerve 4.333 4.333
Revalorizacione rezerve 6.350.435 6.350.435
Neraspoređeni dobitak 32.714
Rezervisanja 354.308 365.451
Dugoročne obaveze 1.818.047 2.037.778
Kratkoročne obaveze 16.574.941 16.298.153
Pasivna vremenska razgraničenja 2.180.369 2.159.813
Poslovna pasiva 39.162.854 39.146.442
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 7.793.559 7.987.636
EBITDA 1.046.546 733.486
Amortizacija 911.286 990.797
EBIT 135.260 -257.311
Rashodi kamata 102.546 133.437
Dobitak prije poreza 32.714 -390.748
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 32.714 -390.748
Prosječan broj zaposlenih 148,00 143,00
Prihod po zaposlenom 52.659,18 55.857,59
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.110.336 9.435.237
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.767.541 9.404.499
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 342.795 30.738
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 704
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 704 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 287.197 62.587
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -287.197 -62.587
Ukupni prilivi gotovine 9.111.040 9.435.237
Ukupni odlivi gotovine 9.054.738 9.467.086
Neto priliv (odliv) gotovine 56.302 -31.849
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.434 37.283
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 61.736 5.434

Skraćeni finansijski pokazatelji [JLLC-R-A]

P/S 0,2036
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0009
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 48,5055
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5790
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0777
Tržišna kapitalizacija 1.586.810
Prinos na aktivu (ROA) 0,08%
Prinos na kapital (ROE) 0,16%
Neto marža 0,42%
EBITDA marža 13,43%
Ukupan prihod 9.037.919