Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
JGPG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 1.463.287 1.572.408
Tekuća sredstva 950.117 809.106
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 19.530 4.709
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.413.404 2.381.514
Pasiva
Kapital 1.975.374 1.972.417
Osnovni kapital 1.819.068 1.819.068
Rezerve 7.500 7.153
Revalorizacione rezerve 2.121 2.121
Neraspoređeni dobitak 146.685 144.075
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 48.607 96.303
Kratkoročne obaveze 389.423 312.794
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.413.404 2.381.514
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 1.303.031 1.200.415
EBITDA 143.183 166.039
Amortizacija 123.952 144.506
EBIT 19.231 21.533
Rashodi kamata 12.141 11.937
Dobitak prije poreza 7.090 9.596
Porezi iz dobitka 4.133 2.655
Neto dobitak 2.957 6.941
Prosječan broj zaposlenih 46,00 47,00
Prihod po zaposlenom 28.326,76 25.540,74
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.470.388 1.327.035
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.455.567 1.315.905
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 14.821 11.130
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 24.418
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -24.418
Ukupni prilivi gotovine 1.470.388 1.327.035
Ukupni odlivi gotovine 1.455.567 1.340.323
Neto priliv (odliv) gotovine 14.821 -13.288
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.709 17.997
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 19.530 4.709

Skraćeni finansijski pokazatelji [JGPG-R-A]

P/S 0,6841
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0016
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 301,4350
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0859
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4512
Tržišna kapitalizacija 891.343
Prinos na aktivu (ROA) 0,12%
Prinos na kapital (ROE) 0,15%
Neto marža 0,23%
EBITDA marža 10,99%
Ukupan prihod 1.418.111