Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 125.013 163.013
Tekuća sredstva 240.071 210.586
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 80.628 84.687
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 365.084 373.599
Pasiva
Kapital 292.664 301.439
Osnovni kapital 320.908 320.908
Rezerve 740 740
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 72.420 72.160
Kratkoročna razgraničenja 60
Bilansna pasiva 365.084 373.599
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 272.948 221.737
EBITDA 3.011 7.412
Amortizacija 11.786 10.445
EBIT -8.775 -3.033
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -8.775 -3.033
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -8.775 -3.033
Prosječan broj zaposlenih 5,00 6,00
Prihod po zaposlenom 54.589,60 36.956,17
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 347.888 213.768
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 359.733 239.177
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -11.845 -25.409
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 7.786 36.904
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 16.724
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 7.786 20.180
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 355.674 250.672
Ukupni odlivi gotovine 359.733 255.901
Neto priliv (odliv) gotovine -4.059 -5.229
Gotovina na početku obračunskog perioda 84.687 89.916
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 80.628 84.687

Skraćeni finansijski pokazatelji [JGPB-R-A]

P/S 0,3057
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0273
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -9,5084
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9120
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2851
Tržišna kapitalizacija 83.436
Prinos na aktivu (ROA) -2,38%
Prinos na kapital (ROE) -2,95%
Neto marža -3,21%
EBITDA marža 1,10%
Ukupan prihod 320.042