Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
JGPB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 163.013 180.164
Tekuća sredstva 210.586 180.114
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 84.687 89.916
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 373.599 360.278
Pasiva
Kapital 301.439 304.472
Osnovni kapital 320.908 320.908
Rezerve 740 740
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 72.160 55.806
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 373.599 360.278
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 221.737 207.713
EBITDA 7.412 15.094
Amortizacija 10.445 10.217
EBIT -3.033 4.877
Rashodi kamata 0 14.005
Dobitak prije poreza -3.033 -9.128
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -3.033 -9.128
Prosječan broj zaposlenih 6,00 8,00
Prihod po zaposlenom 36.956,17 25.964,13
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 213.768 276.160
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 239.177 284.186
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -25.409 -8.026
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 36.904 34.991
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 16.724
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 20.180 34.991
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 18.177
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -18.177
Ukupni prilivi gotovine 250.672 311.151
Ukupni odlivi gotovine 255.901 302.363
Neto priliv (odliv) gotovine -5.229 8.788
Gotovina na početku obračunskog perioda 89.916 81.128
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 84.687 89.916

Skraćeni finansijski pokazatelji [JGPB-R-A]

P/S 0,3763
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0095
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -27,5094
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9393
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2768
Tržišna kapitalizacija 83.436
Prinos na aktivu (ROA) -0,83%
Prinos na kapital (ROE) -1,00%
Neto marža -1,37%
EBITDA marža 3,34%
Ukupan prihod 263.252