Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 9.799.751 10.434.891
Tekuća sredstva 4.646.157 2.828.888
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.998.874 61.175
Aktivna vremenska razgraničenja 5.230 19.786
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 14.445.908 13.263.779
Pasiva
Kapital 7.346.024 5.174.617
Osnovni kapital 2.902.148 2.902.148
Rezerve 18.712 18.712
Revalorizacione rezerve 882.474 891.251
Neraspoređeni dobitak 3.542.690 1.362.506
Rezervisanja 142.082 147.264
Dugoročne obaveze 4.643.953 5.352.186
Kratkoročne obaveze 2.313.849 2.589.712
Pasivna vremenska razgraničenja 5.953 22.982
Poslovna pasiva 14.445.908 13.263.779
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 7.893.614 2.872.362
EBITDA 3.414.252 1.664.550
Amortizacija 734.853 696.431
EBIT 2.679.399 968.119
Rashodi kamata 224.440 278.947
Dobitak prije poreza 2.454.959 689.172
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 2.454.959 689.172
Prosječan broj zaposlenih 25,00 22,00
Prihod po zaposlenom 315.744,56 130.561,91
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.631.672 3.119.112
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.196.144 2.527.314
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 4.435.528 591.798
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 845.000 618.885
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -845.000 -618.885
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 652.829
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -652.829 0
Ukupni prilivi gotovine 8.631.672 3.119.112
Ukupni odlivi gotovine 5.693.973 3.146.199
Neto priliv (odliv) gotovine 2.937.699 -27.087
Gotovina na početku obračunskog perioda 61.175 88.262
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.998.874 61.175