Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 1.279.550 1.250.132
Tekuća sredstva 660.200 718.553
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 9.942 3.851
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 1.939.750 1.968.685
Pasiva
Kapital 245.506 582.091
Osnovni kapital 923.489 923.489
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 60.058 60.058
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.086.967 670.199
Kratkoročne obaveze 607.277 716.395
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.939.750 1.968.685
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 141.311 544.979
EBITDA -336.585 29.258
Amortizacija 0 0
EBIT -336.585 29.258
Rashodi kamata 0 28.065
Dobitak prije poreza -336.585 1.193
Porezi iz dobitka 0 119
Neto dobitak -336.585 1.074
Prosječan broj zaposlenih 49,00 55,00
Prihod po zaposlenom 2.883,90 9.908,71
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 120.216 464.856
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 273.434 421.615
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -153.218 43.241
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 614.685
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 455.376 40.733
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 159.309 -40.733
Ukupni prilivi gotovine 734.901 464.856
Ukupni odlivi gotovine 728.810 462.348
Neto priliv (odliv) gotovine 6.091 2.508
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.851 1.343
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 9.942 3.851

Skraćeni finansijski pokazatelji [JASN-R-A]

P/S 0,4030
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,3665
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,1692
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2673
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2320
Tržišna kapitalizacija 56.946
Prinos na aktivu (ROA) -17,22%
Prinos na kapital (ROE) -81,34%
Neto marža -238,19%
EBITDA marža -238,19%
Ukupan prihod 119.623