Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
JANJ-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 265.339 270.570
Tekuća sredstva 61.863 58.587
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5 5
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 66.928 226.079
Poslovna aktiva 394.130 555.236
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 735.487 735.487
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 39.039
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 394.130 555.236
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 394.130 555.236
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 882 31.161
Amortizacija 5.231 0
EBIT -4.349 31.161
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -4.349 31.161
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -4.349 31.161
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.499 1.928
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -4.499 -1.928
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.499 1.921
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.499 1.921
Ukupni prilivi gotovine 4.499 1.921
Ukupni odlivi gotovine 4.499 1.928
Neto priliv (odliv) gotovine 0 -7
Gotovina na početku obračunskog perioda 5 12
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5 5

Skraćeni finansijski pokazatelji [JANJ-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0059
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -20,2940
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 88.258
Prinos na aktivu (ROA) -0,92%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 4.764