Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 249.323 257.331
Tekuća sredstva 61.858 63.028
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 311.181 320.359
Pasiva
Kapital -2.633 -2.720
Osnovni kapital 735.487 735.487
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 88
Rezervisanja 95.000 95.000
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 218.814 228.079
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 311.181 320.359
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 8.097 -2.784
Amortizacija 8.009 8.008
EBIT 88 -10.792
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 88 -10.792
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 88 -10.792
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 -5
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine 5
Neto priliv (odliv) gotovine 0 -5
Gotovina na početku obračunskog perioda 5
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [JANJ-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0001
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1.002,9368
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -0,0036
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene -33,5201
Tržišna kapitalizacija 88.258
Prinos na aktivu (ROA) 0,03%
Prinos na kapital (ROE) -3,29%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 22.400