Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
IZG9-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 50.147 60.844
Tekuća sredstva 516.340 551.286
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 7.934 4.529
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 566.487 612.130
Pasiva
Kapital 543.310 588.064
Osnovni kapital 6.683.550 6.683.550
Rezerve
Revalorizacione rezerve 39.621 48.247
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 14 14
Kratkoročne obaveze 23.163 24.052
Pasivna vremenska razgraničenja 20.400 20.400
Poslovna pasiva 566.487 612.130
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -25.431 -21.207
Amortizacija 10.697 12.877
EBIT -36.128 -34.084
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -36.128 -34.084
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -36.128 -34.084
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [IZG9-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0541
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8129
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -6,13%
Prinos na kapital (ROE) -6,39%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 8.725