Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2008 2007
Aktiva
Stalna sredstva 3.233.984 3.233.984
Tekuća sredstva 42.784 45.086
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.447 3.749
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 3.276.768 3.279.070
Pasiva
Kapital 1.806.478 1.806.855
Osnovni kapital 629.606 629.606
Rezerve
Revalorizacione rezerve 2.092.424 2.092.424
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.470.290 1.472.215
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 3.276.768 3.279.070
Skraćeni bilans uspjeha 2008 2007
Prihod od prodaje 220 300
EBITDA -1.629 -19.140
Amortizacija 0 0
EBIT -1.629 -19.140
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -1.629 -19.140
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.629 -19.140
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2008 2007
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.425
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.727
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -2.302 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 4.425
Ukupni odlivi gotovine 6.727
Neto priliv (odliv) gotovine -2.302 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.749
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.447