Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
IPBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
IPBL-R-A 202021.6.2021.500.0000,0046  20.8.2021.10.8.2021.9.8.2021.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 109.228.410 109.253.514
Tekuća sredstva 1.139.151 1.005.640
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 764.146 741.517
Aktivna vremenska razgraničenja 9.893 27.373
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 110.367.561 110.259.154
Pasiva
Kapital 109.901.606 109.726.066
Osnovni kapital 108.393.599 108.393.599
Rezerve 70.300 61.523
Revalorizacione rezerve 175.195 175.195
Neraspoređeni dobitak 1.262.512 1.095.749
Rezervisanja 277.200 305.284
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 188.755 227.804
Pasivna vremenska razgraničenja 7.864 22.543
Poslovna pasiva 110.367.561 110.259.154
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 2.550.767 2.855.252
EBITDA 239.050 430.150
Amortizacija 47.955 44.348
EBIT 191.095 385.802
Rashodi kamata 1 2
Dobitak prije poreza 191.094 385.800
Porezi iz dobitka 15.554 35.305
Neto dobitak 175.540 350.495
Prosječan broj zaposlenih 74,00 76,00
Prihod po zaposlenom 34.469,82 37.569,11
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.912.864 3.516.515
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.826.384 3.160.118
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 86.480 356.397
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 10.261 10.030
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 74.112 117.980
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -63.851 -107.950
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 2.923.125 3.526.545
Ukupni odlivi gotovine 2.900.496 3.278.098
Neto priliv (odliv) gotovine 22.629 248.447
Gotovina na početku obračunskog perioda 741.517 493.070
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 764.146 741.517

Skraćeni finansijski pokazatelji [IPBL-R-A]

P/S 4,2495
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0016
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 61,7487
Dividenda po akciji 0,0046
Racio plaćanja dividende 2,8484
Dividendna stopa 4,61%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0139
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0986
Tržišna kapitalizacija 10.839.360
Prinos na aktivu (ROA) 0,16%
Prinos na kapital (ROE) 0,16%
Neto marža 6,88%
EBITDA marža 9,37%
Ukupan prihod 4.479.386