Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 8.922.534 8.933.341
Tekuća sredstva 15.438.269 13.865.946
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.194.126 64.682
Aktivna vremenska razgraničenja 42.699 14.436
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 24.360.803 22.799.287
Pasiva
Kapital 5.440.607 6.692.337
Osnovni kapital 5.000 5.000
Rezerve 500 500
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 5.435.107 6.686.837
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 10.961.968 8.122.396
Kratkoročne obaveze 7.958.228 7.984.554
Pasivna vremenska razgraničenja 13.867
Poslovna pasiva 24.360.803 22.799.287
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 23.524.821 20.978.844
EBITDA 1.452.369 1.091.077
Amortizacija 232.484 247.388
EBIT 1.219.885 843.689
Rashodi kamata 570.617 456.714
Dobitak prije poreza 649.268 386.975
Porezi iz dobitka 106.233 74.140
Neto dobitak 543.035 312.835
Prosječan broj zaposlenih 87,00 91,00
Prihod po zaposlenom 270.400,24 230.536,75
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 27.325.317 25.934.446
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 25.619.087 25.052.964
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.706.230 881.482
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 514.559
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 44.800
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 469.759 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.193.621 7.449.585
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.240.166 8.360.378
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -46.545 -910.793
Ukupni prilivi gotovine 30.033.497 33.384.031
Ukupni odlivi gotovine 27.904.053 33.413.342
Neto priliv (odliv) gotovine 2.129.444 -29.311
Gotovina na početku obračunskog perioda 64.682 93.993
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.194.126 64.682