Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 17.625.906 8.922.534
Tekuća sredstva 19.082.764 15.438.269
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 117.225 2.194.126
Kratkoročna razgraničenja 34.695 42.699
Bilansna aktiva 36.708.670 24.360.803
Pasiva
Kapital 12.639.646 5.447.502
Osnovni kapital 5.000 5.000
Rezerve 500 500
Revalorizacione rezerve 8.782.875
Neraspoređeni dobitak 3.851.271 5.442.002
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 14.013.712 10.961.968
Kratkoročne obaveze 10.055.312 7.951.333
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 36.708.670 24.360.803
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 21.495.947 23.524.821
EBITDA 1.225.971 1.452.369
Amortizacija 201.403 232.484
EBIT 1.024.568 1.219.885
Rashodi kamata 673.785 570.617
Dobitak prije poreza 350.783 649.268
Porezi iz dobitka 100.000 99.338
Neto dobitak 250.783 549.930
Prosječan broj zaposlenih 91,00 91,00
Prihod po zaposlenom 236.219,20 258.514,52
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 22.548.964 27.325.317
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 25.269.351 25.619.087
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -2.720.387 1.706.230
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 5.776
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 32.800 44.800
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -32.800 -39.024
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.667.000 2.702.404
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.990.714 2.239.766
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 676.286 462.638
Ukupni prilivi gotovine 25.215.964 30.033.497
Ukupni odlivi gotovine 27.292.865 27.903.653
Neto priliv (odliv) gotovine -2.076.901 2.129.844
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.194.126 64.282
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 117.225 2.194.126