Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HTLP-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 2.758.492 2.906.638
Tekuća sredstva 1.210.309 1.508.688
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 719.402 701.637
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.968.801 4.415.326
Pasiva
Kapital 2.945.369 3.028.278
Osnovni kapital 2.500.423 2.500.423
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 527.855 556.763
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 100.000
Kratkoročne obaveze 1.023.432 1.287.048
Pasivna vremenska razgraničenja 7.500 8.808
Poslovna pasiva 3.968.801 4.415.326
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 191.066 895.090
EBITDA 67.168 489.884
Amortizacija 149.950 154.172
EBIT -82.782 335.712
Rashodi kamata 127 32
Dobitak prije poreza -82.909 335.680
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -82.909 335.680
Prosječan broj zaposlenih 18,00 27,00
Prihod po zaposlenom 10.614,78 33.151,48
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 847.311 1.330.891
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 935.424 996.418
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -88.113 334.473
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 415.255
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -415.255
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 415.255
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 309.377
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 105.878 0
Ukupni prilivi gotovine 1.262.566 1.330.891
Ukupni odlivi gotovine 1.244.801 1.411.673
Neto priliv (odliv) gotovine 17.765 -80.782
Gotovina na početku obračunskog perioda 701.637 782.419
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 719.402 701.637

Skraćeni finansijski pokazatelji [HTLP-R-A]

P/S 6,5433
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0332
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -15,0793
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1779
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4245
Tržišna kapitalizacija 1.250.212
Prinos na aktivu (ROA) -1,98%
Prinos na kapital (ROE) -2,78%
Neto marža -43,39%
EBITDA marža 35,15%
Ukupan prihod 772.578