Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HTCE-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 143.804 151.213
Tekuća sredstva 1.568.984 1.592.537
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 20.447 18.027
Aktivna vremenska razgraničenja 5.200 5.200
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.712.788 1.743.750
Pasiva
Kapital 1.654.731 1.668.096
Osnovni kapital 2.552.238 2.552.238
Rezerve
Revalorizacione rezerve 209.490 209.490
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 58.057 75.654
Pasivna vremenska razgraničenja 4.444 4.444
Poslovna pasiva 1.712.788 1.743.750
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 38.019 150.274
EBITDA -11.452 -32.890
Amortizacija 1.847 33.949
EBIT -13.299 -66.839
Rashodi kamata 67 65
Dobitak prije poreza -13.366 -66.904
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -13.366 -66.904
Prosječan broj zaposlenih 1,00 3,00
Prihod po zaposlenom 38.019,00 50.091,33
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 65.331 160.925
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 62.911 218.120
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.420 -57.195
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 96.000
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 10.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 86.000
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 11.206
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -11.206
Ukupni prilivi gotovine 65.331 256.925
Ukupni odlivi gotovine 62.911 239.326
Neto priliv (odliv) gotovine 2.420 17.599
Gotovina na početku obračunskog perioda 18.027 428
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 20.447 18.027

Skraćeni finansijski pokazatelji [HTCE-R-A]

P/S 6,7131
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0052
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -19,0950
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6483
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1542
Tržišna kapitalizacija 255.224
Prinos na aktivu (ROA) -0,77%
Prinos na kapital (ROE) -0,80%
Neto marža -35,16%
EBITDA marža -30,12%
Ukupan prihod 53.347