Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 6.388.451 6.328.523
Tekuća sredstva 7.501.579 6.595.952
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.975.553 3.281.198
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 13.890.030 12.924.475
Pasiva
Kapital 12.374.586 12.084.975
Osnovni kapital 2.196.788 2.196.788
Rezerve 818.718 818.718
Revalorizacione rezerve 141.027 141.027
Neraspoređeni dobitak 9.218.053 8.928.442
Rezervisanja 179.392 10.925
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.336.052 828.575
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 13.890.030 12.924.475
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 16.407.681 7.477.440
EBITDA 1.404.667 1.232.039
Amortizacija 1.115.056 1.049.131
EBIT 289.611 182.908
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 289.611 182.908
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 289.611 182.908
Prosječan broj zaposlenih 110,00 110,00
Prihod po zaposlenom 149.160,74 67.976,73
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 16.756.423 10.583.826
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 16.690.607 8.493.696
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 65.816 2.090.130
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 294.400
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.371.461 2.742.700
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.371.461 -2.448.300
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 16.756.423 10.878.226
Ukupni odlivi gotovine 18.062.068 11.236.396
Neto priliv (odliv) gotovine -1.305.645 -358.170
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.281.198 3.639.368
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.975.553 3.281.198

Skraćeni finansijski pokazatelji [HGPT-R-A]

P/S 0,1607
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1318
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 9,1024
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 5,6330
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2130
Tržišna kapitalizacija 2.636.146
Prinos na aktivu (ROA) 2,16%
Prinos na kapital (ROE) 2,37%
Neto marža 1,77%
EBITDA marža 8,56%
Ukupan prihod 16.338.373