Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 5.232.100 4.684.691
Tekuća sredstva 8.158.842 8.391.712
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.639.368 4.958.978
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 13.390.942 13.076.403
Pasiva
Kapital 11.902.067 11.718.643
Osnovni kapital 2.196.788 2.196.788
Rezerve 818.718 818.718
Revalorizacione rezerve 141.027 141.027
Neraspoređeni dobitak 8.745.534 8.562.110
Rezervisanja 651.197 613.155
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 837.678 744.605
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 13.390.942 13.076.403
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 8.066.814 14.270.606
EBITDA 1.134.795 1.336.098
Amortizacija 951.371 824.003
EBIT 183.424 512.095
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 183.424 512.095
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 183.424 512.095
Prosječan broj zaposlenih 108,00 98,00
Prihod po zaposlenom 74.692,72 145.618,43
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.624.490 17.122.113
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.250.848 14.137.359
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 373.642 2.984.754
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.693.252 1.498.176
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.693.252 -1.498.176
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 8.624.490 17.122.113
Ukupni odlivi gotovine 9.944.100 15.635.535
Neto priliv (odliv) gotovine -1.319.610 1.486.578
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.958.978 3.472.400
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.639.368 4.958.978

Skraćeni finansijski pokazatelji [HGPT-R-A]

P/S 0,3377
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0835
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 14,8509
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 5,4179
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2289
Tržišna kapitalizacija 2.724.017
Prinos na aktivu (ROA) 1,39%
Prinos na kapital (ROE) 1,55%
Neto marža 2,27%
EBITDA marža 14,07%
Ukupan prihod 8.178.112