Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HELV-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
HELV-R-A 20154.11.2016.463.5300,0045  1.12.2016.25.11.2016.24.11.2016.
HELV-R-A 201326.9.2014.975.2140,0095  1.11.2014.26.10.2014.22.10.2014.
HELV-R-A 201026.8.2011.3.364.6500,0329  1.10.2011.26.9.2011.22.9.2011.
HELV-R-A 200916.7.2010.2.722.4040,0266  1.9.2010.9.8.2010.5.8.2010.
HELV-R-A 2005 53.7940,0018  1.2.2007.22.12.2006.20.12.2006.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 253.140.318 259.120.719
Tekuća sredstva 24.131.415 20.303.051
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 214.425 271.090
Aktivna vremenska razgraničenja 32.992 352.481
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 277.271.733 279.423.770
Pasiva
Kapital 249.590.927 251.067.624
Osnovni kapital 102.354.487 102.354.487
Rezerve 53.327.773 53.000.600
Revalorizacione rezerve 68.025.467 69.429.848
Neraspoređeni dobitak 27.169.846 26.282.689
Rezervisanja 7.616.371 7.291.334
Dugoročne obaveze 14.876.180 16.832.061
Kratkoročne obaveze 5.188.255 4.232.751
Pasivna vremenska razgraničenja 105.129 135.995
Poslovna pasiva 277.271.733 279.423.770
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 13.803.966 20.453.489
EBITDA 5.923.099 11.585.009
Amortizacija 5.985.635 6.051.008
EBIT -62.536 5.534.001
Rashodi kamata 749.791 950.198
Dobitak prije poreza -812.327 4.583.803
Porezi iz dobitka 474.319 494.134
Neto dobitak -1.286.646 4.089.669
Prosječan broj zaposlenih 149,00 160,00
Prihod po zaposlenom 92.644,07 127.834,31
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 12.684.861 16.630.616
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10.936.230 15.013.719
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.748.631 1.616.897
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 949.274
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 104.546 1.268.928
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -104.546 -319.654
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 672
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.701.422 1.477.026
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.700.750 -1.477.026
Ukupni prilivi gotovine 12.685.533 17.579.890
Ukupni odlivi gotovine 12.742.198 17.759.673
Neto priliv (odliv) gotovine -56.665 -179.783
Gotovina na početku obračunskog perioda 271.090 450.873
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 214.425 271.090

Skraćeni finansijski pokazatelji [HELV-R-A]

P/S 3,0401
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0126
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -32,6161
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,4385
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1681
Tržišna kapitalizacija 41.965.340
Prinos na aktivu (ROA) -0,46%
Prinos na kapital (ROE) -0,51%
Neto marža -9,32%
EBITDA marža 42,91%
Ukupan prihod 14.680.951