Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
HELV-R-A 20154.11.2016.463.5300,0045  1.12.2016.25.11.2016.24.11.2016.
HELV-R-A 201326.9.2014.975.2140,0095  1.11.2014.26.10.2014.22.10.2014.
HELV-R-A 201026.8.2011.3.364.6500,0329  1.10.2011.26.9.2011.22.9.2011.
HELV-R-A 200916.7.2010.2.722.4040,0266  1.9.2010.9.8.2010.5.8.2010.
HELV-R-A 2005 53.7940,0018  1.2.2007.22.12.2006.20.12.2006.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 250.213.798 253.140.318
Tekuća sredstva 29.747.827 24.131.415
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 621.238 214.425
Aktivna vremenska razgraničenja 20.149 32.992
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 279.961.625 277.271.733
Pasiva
Kapital 254.440.545 249.590.927
Osnovni kapital 102.354.487 102.354.487
Rezerve 53.327.773 53.327.773
Revalorizacione rezerve 69.748.656 68.025.467
Neraspoređeni dobitak 29.009.629 27.169.846
Rezervisanja 7.801.150 7.616.371
Dugoročne obaveze 12.696.292 14.876.180
Kratkoročne obaveze 5.023.638 5.188.255
Pasivna vremenska razgraničenja 98.689 105.129
Poslovna pasiva 279.961.625 277.271.733
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 19.245.956 13.803.966
EBITDA 9.459.060 5.923.099
Amortizacija 6.014.568 5.985.635
EBIT 3.444.492 -62.536
Rashodi kamata 757.016 749.791
Dobitak prije poreza 2.687.476 -812.327
Porezi iz dobitka 363.149 474.319
Neto dobitak 2.324.327 -1.286.646
Prosječan broj zaposlenih 153,00 149,00
Prihod po zaposlenom 125.790,56 92.644,07
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 17.968.102 12.684.861
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.434.284 10.936.230
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.533.818 1.748.631
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 278.168 104.546
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -278.168 -104.546
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 672
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.848.837 1.701.422
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.848.837 -1.700.750
Ukupni prilivi gotovine 17.968.102 12.685.533
Ukupni odlivi gotovine 17.561.289 12.742.198
Neto priliv (odliv) gotovine 406.813 -56.665
Gotovina na početku obračunskog perioda 214.425 271.090
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 621.238 214.425

Skraćeni finansijski pokazatelji [HELV-R-A]

P/S 1,6752
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0227
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 13,8714
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,4859
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1267
Tržišna kapitalizacija 32.241.663
Prinos na aktivu (ROA) 0,83%
Prinos na kapital (ROE) 0,92%
Neto marža 12,08%
EBITDA marža 49,15%
Ukupan prihod 20.020.672