Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
HDRU-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2011 2010
Aktiva
Stalna sredstva 901.445 957.728
Tekuća sredstva 816.115 805.769
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 607 1.766
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 35.495
Poslovna aktiva 1.753.055 1.763.497
Pasiva
Kapital 109.837
Osnovni kapital 1.961.795 1.961.795
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.753.055 1.653.660
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.753.055 1.763.497
Skraćeni bilans uspjeha 2011 2010
Prihod od prodaje 877 27.755
EBITDA -89.049 -79.518
Amortizacija 56.283 56.380
EBIT -145.332 -135.898
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -145.332 -135.898
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -145.332 -135.898
Prosječan broj zaposlenih 12,00 12,00
Prihod po zaposlenom 73,08 2.312,92
Skraćeni bilans novčanih tokova 2011 2010
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 31.025 30.723
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 32.184 30.706
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.159 17
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 31.025 30.723
Ukupni odlivi gotovine 32.184 30.706
Neto priliv (odliv) gotovine -1.159 17
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.766 1.749
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 607 1.766

Skraćeni finansijski pokazatelji [HDRU-R-A]

P/S 178,1982
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0930
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,0753
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 156.280
Prinos na aktivu (ROA) -8,27%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -16.571,49%
EBITDA marža -10.153,82%
Ukupan prihod 1.670