Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 901.091 907.157
Tekuća sredstva 116.764 116.764
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5 5
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 1.017.855 1.023.921
Pasiva
Kapital 735.402 747.926
Osnovni kapital 1.646.806 1.646.806
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 282.453 275.995
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.017.855 1.023.921
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -6.459 -12.193
Amortizacija 9.097 14.445
EBIT -15.556 -26.638
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -15.556 -26.638
Porezi iz dobitka -3.032 -4.815
Neto dobitak -12.524 -21.823
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 5 5
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5 5

Skraćeni finansijski pokazatelji [HDMT-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0076
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -11,1768
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4466
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1903
Tržišna kapitalizacija 139.979
Prinos na aktivu (ROA) -1,23%
Prinos na kapital (ROE) -1,69%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod