Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GVLR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 3.137.596 3.883.663
Tekuća sredstva 1.899.605 1.906.690
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 5.037.201 5.790.353
Pasiva
Kapital 1.010.115 1.253.292
Osnovni kapital 5.106.590 5.106.590
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 7.972 7.972
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.297.784 2.150.719
Kratkoročne obaveze 2.729.302 2.386.342
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 5.037.201 5.790.353
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 433.999 367.690
EBITDA -19.475 -36.674
Amortizacija 222.800 226.751
EBIT -242.275 -263.425
Rashodi kamata 902 3.269
Dobitak prije poreza -243.177 -266.694
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -243.177 -266.694
Prosječan broj zaposlenih 34,00 33,00
Prihod po zaposlenom 12.764,68 11.142,12
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [GVLR-R-A]

P/S 2,3533
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0476
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -4,1999
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,1978
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,0111
Tržišna kapitalizacija 1.021.318
Prinos na aktivu (ROA) -4,49%
Prinos na kapital (ROE) -21,49%
Neto marža -56,03%
EBITDA marža -4,49%
Ukupan prihod 422.922