Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 11.240.841 11.027.118
Tekuća sredstva 2.077.915 1.898.262
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 22.484 558.430
Aktivna vremenska razgraničenja 184 184
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 13.318.756 12.925.380
Pasiva
Kapital 8.918.915 8.910.606
Osnovni kapital 3.809.607 3.809.607
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 5.109.308 5.100.999
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 4.399.841 4.014.774
Pasivna vremenska razgraničenja 5.812 5.812
Poslovna pasiva 13.318.756 12.925.380
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 3.598.760 5.042.417
EBITDA 472.792 756.542
Amortizacija 394.849 311.064
EBIT 77.943 445.478
Rashodi kamata 60.266 20.029
Dobitak prije poreza 17.677 425.449
Porezi iz dobitka 9.368 61.228
Neto dobitak 8.309 364.221
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.955.950 4.149.598
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.632.296 3.800.594
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -676.346 349.004
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 140.400 170.112
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 140.400 170.112
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 4.096.350 4.319.710
Ukupni odlivi gotovine 4.632.296 3.800.594
Neto priliv (odliv) gotovine -535.946 519.116
Gotovina na početku obračunskog perioda 558.430 39.314
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 22.484 558.430

Skraćeni finansijski pokazatelji [GUBE-R-A]

P/S 0,3176
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0022
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 137,5475
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,3412
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1281
Tržišna kapitalizacija 1.142.882
Prinos na aktivu (ROA) 0,06%
Prinos na kapital (ROE) 0,09%
Neto marža 0,23%
EBITDA marža 13,14%
Ukupan prihod 4.127.515