Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GTPR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 364.484 373.692
Tekuća sredstva 21.869 18.301
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.873 212
Aktivna vremenska razgraničenja 16 16
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 386.353 391.993
Pasiva
Kapital 214.645 214.491
Osnovni kapital 407.378 407.378
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 13.658 13.504
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 79.167 43.574
Kratkoročne obaveze 92.541 133.928
Pasivna vremenska razgraničenja 27.575 29.375
Poslovna pasiva 386.353 391.993
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 36.859 38.312
EBITDA 13.664 21.267
Amortizacija 9.962 9.950
EBIT 3.702 11.317
Rashodi kamata 3.548 4.333
Dobitak prije poreza 154 6.984
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 154 6.984
Prosječan broj zaposlenih 10,00 10,00
Prihod po zaposlenom 3.685,90 3.831,20
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 278.255 288.797
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 303.809 305.686
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -25.554 -16.889
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 100.000 60.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 71.785 43.767
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 28.215 16.233
Ukupni prilivi gotovine 378.255 348.797
Ukupni odlivi gotovine 375.594 349.453
Neto priliv (odliv) gotovine 2.661 -656
Gotovina na početku obračunskog perioda 212 868
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.873 212

Skraćeni finansijski pokazatelji [GTPR-R-A]

P/S 2,5420
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0004
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 608,4217
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5269
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4365
Tržišna kapitalizacija 93.697
Prinos na aktivu (ROA) 0,04%
Prinos na kapital (ROE) 0,07%
Neto marža 0,42%
EBITDA marža 37,07%
Ukupan prihod 257.695