Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2006 2005
Aktiva
Stalna sredstva 571.859 550.930
Tekuća sredstva 3.181 3.313
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 6
Aktivna vremenska razgraničenja 7.487 7.487
Gubitak iznad visine kapitala 1.065.778 1.177.106
Poslovna aktiva 1.648.305 1.738.836
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 692.300 692.300
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 157.853
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.648.305 1.738.836
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.648.305 1.738.836
Skraćeni bilans uspjeha 2006 2005
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 202.898 -84.046
Amortizacija 27.506 21.331
EBIT 175.392 -105.377
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 175.392 -105.377
Porezi iz dobitka 17.539 0
Neto dobitak 157.853 -105.377
Prosječan broj zaposlenih 18,00 29,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2006 2005
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda