Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 91.550 91.550
Tekuća sredstva 5.250 5.275
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 20 45
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 918.099 899.214
Bilansna aktiva 1.014.899 996.039
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 672.920 672.920
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.014.899 996.039
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.014.899 996.039
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -18.885 -19.943
Amortizacija 0 0
EBIT -18.885 -19.943
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -18.885 -19.943
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -18.885 -19.943
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 80 98
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 105 55.818
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -25 -55.720
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 13
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 13
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 80 111
Ukupni odlivi gotovine 105 55.818
Neto priliv (odliv) gotovine -25 -55.707
Gotovina na početku obračunskog perioda 45 55.752
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 20 45