Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 827.997 827.997
Tekuća sredstva 18.598 18.598
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.595 3.595
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 846.595 846.595
Pasiva
Kapital 159.756 152.909
Osnovni kapital 1.797.343 1.797.343
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 686.839 693.686
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 846.595 846.595
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -40 -570
Amortizacija 0 0
EBIT -40 -570
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -40 -570
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -40 -570
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.595 3.595
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.595 3.595

Skraćeni finansijski pokazatelji [GRAD-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0000
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3.490,0286
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0938
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,8738
Tržišna kapitalizacija 139.601
Prinos na aktivu (ROA) 0,00%
Prinos na kapital (ROE) -0,03%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod