Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GNG9-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2013 2012
Aktiva
Stalna sredstva 1.198.390 1.257.076
Tekuća sredstva 1.448.153 1.958.610
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 48.523 13.828
Aktivna vremenska razgraničenja 435 886
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.646.543 3.215.686
Pasiva
Kapital 1.383.461 1.601.360
Osnovni kapital 1.330.860 1.330.860
Rezerve 18.956 18.956
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 243.859 251.544
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 241.927 348.709
Kratkoročne obaveze 1.021.155 1.265.617
Pasivna vremenska razgraničenja 49.190 36.068
Poslovna pasiva 2.646.543 3.215.686
Skraćeni bilans uspjeha 2013 2012
Prihod od prodaje 1.150.412 2.293.360
EBITDA -67.730 143.116
Amortizacija 74.191 74.289
EBIT -141.921 68.827
Rashodi kamata 68.293 63.891
Dobitak prije poreza -210.214 4.936
Porezi iz dobitka 0 493
Neto dobitak -210.214 4.443
Prosječan broj zaposlenih 29,00 39,00
Prihod po zaposlenom 39.669,38 58.804,10
Skraćeni bilans novčanih tokova 2013 2012
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [GNG9-R-A]

P/S 0,3471
Neto dobitak po akciji (EPS) -1,5795
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,8993
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 10,3952
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2886
Tržišna kapitalizacija 399.258
Prinos na aktivu (ROA) -7,17%
Prinos na kapital (ROE) -14,09%
Neto marža -18,27%
EBITDA marža -5,89%
Ukupan prihod 1.227.739