Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 4.932.584 5.040.558
Tekuća sredstva 71.911 61.715
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.428 418
Kratkoročna razgraničenja 31.282 32.360
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 5.004.495 5.102.273
Pasiva
Kapital 4.550.195 4.645.928
Osnovni kapital 3.250.591 3.250.591
Rezerve 1.003.641 1.184.553
Revalorizacione rezerve 391.696 391.696
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 35.000 102.354
Kratkoročne obaveze 419.300 353.991
Kratkoročna razgraničenja 28.971 31.397
Bilansna pasiva 5.004.495 5.102.273
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 18.534 5.289
Amortizacija 105.947 105.947
EBIT -87.413 -100.658
Rashodi kamata 8.320 16.795
Dobitak prije poreza -95.733 -117.453
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -95.733 -117.453
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 139.987 173.321
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 152.072 161.891
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -12.085 11.430
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 144.000 110.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 128.905 121.536
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 15.095 -11.536
Ukupni prilivi gotovine 283.987 283.321
Ukupni odlivi gotovine 280.977 283.427
Neto priliv (odliv) gotovine 3.010 -106
Gotovina na početku obračunskog perioda 418 524
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.428 418

Skraćeni finansijski pokazatelji [GLSG-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0295
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -9,1678
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3998
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1929
Tržišna kapitalizacija 877.660
Prinos na aktivu (ROA) -1,89%
Prinos na kapital (ROE) -2,08%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 128.633