Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GCBR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 114.803 133.354
Tekuća sredstva 176.267 151.365
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 10.230 17.058
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 181.441 81.071
Poslovna aktiva 472.511 365.790
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 167.622 167.622
Rezerve 1.384 1.384
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 15.113 15.113
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 31.935 52.276
Kratkoročne obaveze 440.576 313.514
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 472.511 365.790
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 625.565 622.000
EBITDA -70.900 -38.549
Amortizacija 20.164 19.568
EBIT -91.064 -58.117
Rashodi kamata 9.306 8.812
Dobitak prije poreza -100.370 -66.929
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -100.370 -66.929
Prosječan broj zaposlenih 25,00 24,00
Prihod po zaposlenom 25.022,60 25.916,67
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 698.037 742.261
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 683.602 733.368
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 14.435 8.893
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.650
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.650 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 19.613
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -19.613 0
Ukupni prilivi gotovine 698.037 742.261
Ukupni odlivi gotovine 704.865 733.368
Neto priliv (odliv) gotovine -6.828 8.893
Gotovina na početku obračunskog perioda 17.058 8.165
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 10.230 17.058

Skraćeni finansijski pokazatelji [GCBR-R-A]

P/S 0,1876
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,5988
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,1690
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 117.335
Prinos na aktivu (ROA) -23,95%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -16,04%
EBITDA marža -11,33%
Ukupan prihod 633.485