Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GCBR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 150.463 114.803
Tekuća sredstva 268.374 176.267
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 22.043 10.230
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 233.988 181.441
Poslovna aktiva 652.825 472.511
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 167.622 167.622
Rezerve 1.384 1.384
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 15.113 15.113
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 10.840 31.935
Kratkoročne obaveze 641.985 440.576
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 652.825 472.511
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 738.436 625.565
EBITDA 937 -70.900
Amortizacija 27.959 20.164
EBIT -27.022 -91.064
Rashodi kamata 25.622 9.306
Dobitak prije poreza -52.644 -100.370
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -52.644 -100.370
Prosječan broj zaposlenih 29,00 25,00
Prihod po zaposlenom 25.463,31 25.022,60
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 750.573 698.037
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 718.420 683.602
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 32.153 14.435
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.650
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 -1.650
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 20.340 19.613
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -20.340 -19.613
Ukupni prilivi gotovine 750.573 698.037
Ukupni odlivi gotovine 738.760 704.865
Neto priliv (odliv) gotovine 11.813 -6.828
Gotovina na početku obračunskog perioda 10.230 17.058
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 22.043 10.230

Skraćeni finansijski pokazatelji [GCBR-R-A]

P/S 0,1589
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,3141
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,2288
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 117.335
Prinos na aktivu (ROA) -9,36%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -7,13%
EBITDA marža 0,13%
Ukupan prihod 813.990