Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 1.229.751 1.265.629
Tekuća sredstva 45.241 47.786
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 11.262 8.644
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 1.274.992 1.313.415
Pasiva
Kapital 1.214.901 1.177.809
Osnovni kapital 891.194 891.194
Rezerve
Revalorizacione rezerve 285.342 285.342
Neraspoređeni dobitak 38.365 43.513
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 60.091 135.606
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.274.992 1.313.415
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 77.024 83.322
Amortizacija 35.878 35.878
EBIT 41.146 47.444
Rashodi kamata 514 21
Dobitak prije poreza 40.632 47.423
Porezi iz dobitka 3.540 3.910
Neto dobitak 37.092 43.513
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 29.773 19.187
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 27.155 26.110
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.618 -6.923
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 29.773 19.187
Ukupni odlivi gotovine 27.155 26.110
Neto priliv (odliv) gotovine 2.618 -6.923
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.644 15.567
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 11.262 8.644