Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 4.773 586.743
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.120 36.147
Aktivna vremenska razgraničenja 546.943
Gubitak iznad visine kapitala 2.604.526 2.036.644
Poslovna aktiva 2.609.299 2.623.387
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.609.299 2.623.387
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.609.299 2.623.387
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -567.882 -32.250
Amortizacija 0 0
EBIT -567.882 -32.250
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -567.882 -32.250
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -567.882 -32.250
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 199
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 35.226 148
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -35.027 -148
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 33.070
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 33.070
Ukupni prilivi gotovine 199 33.070
Ukupni odlivi gotovine 35.226 148
Neto priliv (odliv) gotovine -35.027 32.922
Gotovina na početku obračunskog perioda 36.147 3.225
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.120 36.147