Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 565.115 607.102
Tekuća sredstva 326.034 341.800
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 14.233 7.562
Aktivna vremenska razgraničenja 27.628 45.627
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 891.149 948.902
Pasiva
Kapital 525.927 515.504
Osnovni kapital 1.593.932 1.593.932
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 72.712 62.289
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 13.697 24.565
Kratkoročne obaveze 351.525 408.833
Pasivna vremenska razgraničenja 11.975 11.975
Poslovna pasiva 891.149 948.902
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 561.887 492.453
EBITDA 61.227 55.577
Amortizacija 49.738 45.284
EBIT 11.489 10.293
Rashodi kamata 745 1.810
Dobitak prije poreza 10.744 8.483
Porezi iz dobitka 2.928 321
Neto dobitak 7.816 8.162
Prosječan broj zaposlenih 5,00 10,00
Prihod po zaposlenom 112.377,40 49.245,30
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 429.200 525.497
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 431.692 523.276
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -2.492 2.221
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 12.573 30.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.410 28.450
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 9.163 1.550
Ukupni prilivi gotovine 441.773 555.497
Ukupni odlivi gotovine 435.102 551.726
Neto priliv (odliv) gotovine 6.671 3.771
Gotovina na početku obračunskog perioda 7.562 3.791
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 14.233 7.562

Skraćeni finansijski pokazatelji [FRKS-R-A]

P/S 0,1418
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0049
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 10,1966
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3300
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1515
Tržišna kapitalizacija 79.697
Prinos na aktivu (ROA) 0,85%
Prinos na kapital (ROE) 1,50%
Neto marža 1,39%
EBITDA marža 10,90%
Ukupan prihod 527.578