Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
FMSN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 9.175.349 9.152.401
Tekuća sredstva 3.982.439 3.988.934
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.374 8.639
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 253.772 157.176
Poslovna aktiva 13.411.560 13.298.511
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 13.411.560 13.298.511
Pasivna vremenska razgraničenja 3.209.340 3.187.048
Poslovna pasiva 13.411.560 13.298.511
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -96.560 -157.104
Amortizacija 0 0
EBIT -96.560 -157.104
Rashodi kamata 36 72
Dobitak prije poreza -96.596 -157.176
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -96.596 -157.176
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 9.704 75.023
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 14.969 129.620
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -5.265 -54.597
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 27.151
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 27.151
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 36.085
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 36.085
Ukupni prilivi gotovine 9.704 138.259
Ukupni odlivi gotovine 14.969 129.620
Neto priliv (odliv) gotovine -5.265 8.639
Gotovina na početku obračunskog perioda 8.639
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.374 8.639

Skraćeni finansijski pokazatelji [FMSN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0049
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -0,72%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 48